https://github.com/osquery/osquery logo
Title
o

OpenPlgx

01/14/2020, 3:26 AM
@ASHISH TIWARI, did that work for you?
a

ASHISH TIWARI

01/15/2020, 12:14 PM
Yes. Thank you.